Seeds

farmer hand corn

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมไพโอเนีย®

Corteva Agriscience™ มุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงคุณลักษณะเมล็ดพันธุ์ลูกผสมสำหรับเกษตรกรในประเทศไทย และยังคงเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของประเทศในด้านเมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรมากกว่า 4 ล้านคน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมบนพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลกำไรสูงสุด

การลงทุนด้านการเกษตรของ คอร์เทวา อะกริไซเอนซ์ ประเทศไทย เพื่อความยั่งยืนที่มากขึ้น

เรามีผลิตภัณฑ์และบริการในกว่า 90 ประเทศ เราเป็นผู้พัฒนาและผู้จัดจำหน่ายชั้นนำของโลกด้านพันธุศาสตร์พืชขั้นสูง การสนับสนุนด้านพืชไร่ และบริการแก่เกษตรกร

Pioneer

Pioneer seeds logo

ไพโอเนีย  ยังคงลงทุนในการเกษตรของประเทศไทย นำผลผลิตและผลกำไรมาสู่เกษตรกร และช่วยให้แน่ใจว่าประชากรที่เพิ่มขึ้นของไทยจะมีอาหารเพียงพอ ไพโอเนียมีส่วนร่วมในความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนกับรัฐบาลของรัฐ เพื่อปรับปรุงความพร้อมด้านอาหารและการดำรงชีวิตในพื้นที่ที่เผชิญกับความไม่มั่นคงด้านอาหาร

Explore Pioneer

®™Trademarks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer and their affiliated companies or their respective owners.