Pioneer® P4163

  • Insecticide

group

  • P4163

ฝักยาวสม่ำเสมอ สีได้เมล็ดมากว่า ทนโรคทางฝัก

Features & Benefits

ยาวกว่า ฝักยาวสม่ำเสมอ                     เมล็ดเยอะกว่า สีได้เมล็ดมากกว่า

-          เพิ่มผลผลิตต่อไร่                             - เมล็ดติดสุดปลายฝัก

                                                                        - สีได้จำนวนเมล็ดมากกว่า

                                                                        - ผลผลิตต่อไร่สูงกว่า

 

คุณภาพดีกว่า ทนโรคทางฝัก             ยืนต้นดีกว่า ฝักหักง่าย

-          คุณภาพฝักและเมล็ดดี                    - ต้นแข็งแรง เหมาะสำหรับรถเกี่ยว

-          ขายได้ราคาสูง                                 - หักง่ายใช้แรงงานหักได้

 

อายุออกดอกหัว/ไหม   : 54/55 วันหลังปลูก

อัตราแลกเนื้อ                 : 83 เปอร์เซ็นต์

อายุเก็บเกี่ยว                  : 105-120 วันหลังปลูก

ลักษณะดินที่เหมาะสม  : ดินมีความอุดมสมบรูณ์สูง ดินร่วนปนเหนียว,

ดินร่วน, ดินร่วนปนทราย

ระยะการปลูก                  : ระยะระหว่างแถว 70-75 ซม.

                                         ระยะระหว่างต้น 20-25 ซม.