Equation

  • Fungicide

group

  • 27 - 11

อีเควชั่น

Features

Equation

คุณสมบัติและการออกฤทธิ์


ที่ช่วยยับยั้งการสร้างสปอร์ การงอกของสปอร์ และการเจริญของเส้นใยของเชื้อรา สามารถดูดซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อพืชได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านทางท่อน้ำไปทั่วทุกส่วนของต้นพืช และสามารถเกาะติดที่ผิวใบพืชได้ มีระยะปลอดฝนสั้น เพราะสามารถแทรกซึมเข้าสู่พืชได้อย่างรวดเร็ว จึงลดปัญหาการชะล้างของฝน ใช้ป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ และโรคราน้ำค้าง

Direction of Use

 

ใช้อัตรา 40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้น้ำ 160 ลิตรต่อไร่ พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค พ่นซ้ำทุก 7 วัน